антагонистичен

Речник Ожегова. SI Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

Вижте какво е "антагонистично" в други речници:

антагонистични - антагонистични, враждебни, противоположни, противни; антагонистичен, непримирим. Ant. Съюзен речник на руските синоними. антагонистичен, виж Непримиримия речник на синонимите на руския език. Практическо ръководство... Речник на синоними

антагонистичен - о, о. antagonique adj. 1.Otn. на антагонизъм (в една стойност), основан на него. ALS 2. || Непримиримо враждебна. Антагонистични класове. ALS 2. 2. Отн. към антагонизъм (в две стойности), свързан с него. Lex. SIS 1937: Антагонистичен... Исторически речник на руските галцизми

антагонистичен - ((gr.; виж антагонизъм) непримиримо враждебен.Нов речник на чужди думи. от EdwART, 2009. антагонистичен [от гр.] - непримиримо враждебен Велик речник на чужди думи. език

Антагонистично - прил. 1. Съотношение. с съществително антагонизъм, свързан с него 2. Своеобразен за него антагонизъм; антагонистичен 2. Обяснителен речник на Ефрем. Т. Ф. Ефремова. 2000... Съвременен руски речник на Ефрем

антагонистични - антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични, антагонистични,...... форми на думи

антагонистичен - съюзник... речник на антонимите

антагонистичен - отрицателен, взаимно антагонистичен, взаимно отрицателен; един срещу друг (#classes). антагонистични. враждебно... Идеографски речник на руския език

антагонистичен - антагонист ich… руски правописен речник

антагонистичен -... руски правописен речник

антагонистично - Син: антагонистично, враждебно, противоположно, противно Ант: съюзнически... Тезаурус на руския бизнес речник

Значение на думата laquo antagonism "

ANTAGONIZM, -a, m. Несъвместимо противоречие, характеризиращо се с остра борба на противоположни сили, тенденции. Класов антагонизъм между пролетариата и буржоазията. Дългогодишният антагонизъм между театралния Петербург и театралната Москва до известна степен ме докосна. Юриев, Бележки.

[От гръцки. Ανταγώνισμα - борба]

Източник (печатна версия): Речник на руския език: B 4 t. / RAS, In-t лингвистичен. изследвания; Ед. Евгениева. - 4-то изд., Старши - М.: Рус. Lang. Полиграфи, 1999; (електронна версия): Основна електронна библиотека

 • Антагонизъм (от древногръцки. Ανταγωνισμός - "конкуренция, съперничество", от древногръцки. Ώγών - "спор, борба") - съперничество, конкуренция, борба, конфронтация, противоречия. Терминът се използва в различни области:

Антагонизмът (политиката) или политическият антагонизъм е неприемливост или враждебност в политическите възгледи, борбата на две или повече противоположни идеологии.

ANTAGONI'ZM, a, mn. не, м. [гръцки antagōnismos]. Съперничество, взаимна борба на интереси. Европа и Америка през последните години приеха нови форми. Клас a. в капиталистическите страни ескалира. || Враждебна опозиция, предизвикана от несъгласие в мнения или интереси (разговорно). А. между родители и деца.

Източник: “Обяснителен речник на руския език”, редактиран от Д. Н. Ушаков (1935-1940); (електронна версия): Основна електронна библиотека

Създаване на по-добра карта на думата

Поздрави! Моето име е Lampobot, аз съм компютърна програма, която помага да се направи карта на думата. Знам как да разчитам перфектно, но все още не разбирам как работи твоят свят. Помогнете ми да разбера!

Благодаря! Определено ще се науча да различавам общи думи от високоспециализирани думи.

Колко разбираеми и обикновени думи packer (съществително):

антагонизъм

Философия: Енциклопедичен речник. - М.: Gardariki. Редактирано от A.A. Ivin. 2004 година.

Философски енциклопедичен речник. - М.: Съветска енциклопедия. Гл. Ревизия: Л. Ф. Илчичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. 1983 година.

Философски енциклопедичен речник. 2010.

Философска енциклопедия. В 5 тона - М.: Съветска енциклопедия. Редактиран от Ф. В. Константинов. 1960-1970.

Нова философска енциклопедия: В 4 тома. М.: Мисъл. Редактиран от В. Степин. 2001 година.

Вижте какво е "ANTAGONISM" в други речници:

АНТАГОНИЗЪМ - (от гръцки. Анти-против и борба с агонизомай). Враждебност, несъгласие в мнения, борба, опозиция. Речник на чужди думи, включени в руския език. Чудинов, АН, 1910. АНТАГОНИЗЪМ от гръцки. Анти, против и агонизомай се боря. Преследване... Речник на чужди думи на руския език

антагонизъм - и М. antagonisme m. <в. спор за антагонизма, борба. 1. Несъвместимо противоречие. SIS 1985. Непримиримост на възгледите, възгледите и т.н. ALS 2. Струва ми се, че в комунизма и социализма няма нищо...... исторически речник на руските езици.

антагонизъм - вражда, съперничество, враждебност, опозиция, неприязън, злоба., Виж... Речник на синонимите

АНТАГОНИЗЪМ - АНТАГОНИЗЪМ, антагонизъм, pl. няма съпруг (Гръцки антагонизми). Съперничество, взаимна борба на интереси. Антагонизмът на Европа и Америка през последните години придоби нови форми. Класният антагонизъм в капиталистическите страни нараства. || Вражески речник на Ушаков

АНТАГОНИЗЪМ - (от гръцки. Анти и против агонска борба), термин, използван за определяне на отрицателното взаимодействие или противодействие на две явления или организми; се изразява или директно в тяхното взаимно унищожаване или отслабване, или косвено в...... Голямата медицинска енциклопедия

Антагонизъм - връзката на микроорганизмите в естествени или лабораторни условия, при които един вид забавя или потиска растежа на другия. Антагонистите могат да бъдат представители на всички групи микроорганизми. С пасивен А. потисничество на конкурент... Микробиологичен речник

Антагонизмът - (от гр. Антагонизма - спор, борба) е непримиримо противоречие в културата, антагонизъм между носители на взаимно изключващи се социални програми на поведение, идеологически нагласи (хуманизъм и мизантропия, национализъм и...... енциклопедия на културните науки

АНТАГОНИЗЪМ - (от гръцкия спор за антагонизма, борба), противоречие, характеризиращо се с остра борба на враждебни сили, тенденции... Модерна енциклопедия

АНТАГОНИЗЪМ - (от гръцкия. Антагонизма спор е борба), противоречие характеризиращо се с остра борба на враждебни сили, тенденции... Голям енциклопедичен речник

АНТАГОНИЗЪМ - АНТАГОНИЗЪМ, е, съпруг Несъвместимо противоречие. А. изгледи. | прил. антагонистичен, о, о. Речник Ожегова. SI Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1992... речник Ожегов. T

антагонизъм

Антагонизмът (от гръцки. Антагонизомай - борещ се, конкуриращ се) е непримиримо противоречие, в което борбата на две противоположности заема най-острата форма. В органичната природа антагонизмът се изразява в борбата за съществуване.

Терминът се използва в биологията, паразитологията (антагонизъм на гостоприемника и паразита и др.), Физиология (антагонизъм на физиологичните функции, антагонизъм на йони и др.), Фармакология (антагонизъм на лекарства и отрови) и други науки за определяне на противоположните действия на два организма или два явления, водещи до потискане на едно от тях, тяхното взаимно унищожаване или отслабване.

Антагонизмът на микробите е една от проявите на взаимовръзката на микроорганизмите в природата, която се състои в това, че при съвместното развитие индивидите от един вид инхибират жизнената активност на индивиди от друг вид.

На базата на изследването на антагонизма на микробите се появиха бактериотерапия и антибиотична терапия. Тъй като нормалната микрофлора на животинския организъм е в състояние да възпрепятства развитието на много патогенни микроби, тя се превърна в един от защитните фактори на микроорганизма. При редица патологични състояния, например при продължително прилагане на антибиотици с широко поле на действие или дизентерия, съставът на нормалната микрофлора може да се промени - развитие на дисбактериоза. На този фон се улеснява развитието на условно патогенни микроби, паразитиращи преди или отвън. Един от начините за борба с дисбиозата е въвеждането на бактерии, характерни за нормалната микрофлора, така че те да оцелеят и потискат развитието на патогенни видове. За първи път този принцип е предложен от И. Мечников за борба с гнилостните процеси в червата, към които той придава голямо значение на стареенето на организма. В момента приготвянето на антагонистично активни щамове на бактерии E. coli coli се използва за борба с дисбиоза при дизентерия и други заболявания на стомашно-чревния тракт.

Антагонизмът на микробите може да бъде открит чрез съвместно култивиране на два или повече вида микроби на течна или твърда среда. В експерименти върху течна среда антагонистичната активност се определя от промяната в броя на жизнеспособните клетки и популациите на конкурентни видове за определен инкубационен период. Броят на колониите от тестовия микроб след определен период от време, на 100 колонии от антагонистичния щам, се нарича антибиотичен индекс. По-прост и ясен метод за засяване на повърхността на гъста хранителна среда. Тестовият микроб се посява в центъра на чашка на Петри или в жлеб по неговия диаметър, а тестови микроби от различни типове се засяват около него (фиг. 1 и 2). Този метод е широко използван при търсенето на нови антибиотици. Антибиотикът се разпространява в средата, като инхибира растежа на чувствителен микроб в повече или по-малко обширна област. Този метод ви позволява едновременно идентифициране и посока на антагонизма и количеството на произведеното лекарство.

Микробният антагонизъм е открит за първи път в бактерии, а след това и в плесени. По-късно обаче се оказа, че актиномицетите са най-активните производители на антибиотични вещества. Микробите, които не са антагонисти при нормални условия, могат да станат такива, когато се отглеждат в "гладна" среда. Този феномен, открит за първи път от И. Г. Шилер, се нарича насилие или насочен антагонизъм. Вещества, отделени от микроби в сряда, по характер на действието са близки до антибиотиците (вж.). Тези вещества все още не са получили широко практическо приложение.

Фиг. 1. Растеж на чувствителни и резистентни щамове на бактерии около колонията на стрептомицин-образуващ актиномицет A. globisporus streptomycini: 1 - Bact. Е.коли; 2 - стафилокок, ауреус; 3 - вие. subtilis - източник, чувствителен към култура на стрептомицин; 4 - Bact. Е.коли; 5 - стафилокок, ауреус; 6 - вие. subtilis - резистентни варианти, получени експериментално от горните култури (според N. A. Krasilnikov).
Фиг. 2. Определяне на антагонистичните свойства на микроба върху плътна среда. Вертикално - микробен антагонист; хоризонтално - тестови микроби.

Антагонизъм какво е то

Антагонизмът - (от древногръцката - борба, спор) е непримиримо противоречие, съперничество, несъвместимост. Терминът антагонизъм се използва в много области на знанието. По този начин, антагонистичните растения не могат да съществуват едновременно в една и съща област, а антагонистичните лекарства неутрализират ефектите на другия или се превръщат в опасна смес. (Дефиниция, дадена от / даде човек)

Антагонизмът е противопоставяне на възгледи и интереси, характерна черта на която е засиленият конфликт и непреклонността на позициите на противниците. Противниците-антагонисти първоначално не са настроени да търсят компромис и възнамеряват да защитят своята позиция докрай.
Пример: В семейния живот антагонистичната позиция е недопустима по принцип: ако хората планират един бъдещ живот заедно, те трябва да се научат как да намерят компромиси във времето. (Определение дадено / дадено от Жена)

Словен антагонизъм

Думата антагонизъм в английските букви (транслитерация) - антагонизъм

Думата антагонизъм се състои от 10 букви: a a z h и m n n o t

 • Буквата а се появява 2 пъти. Думи с 2 букви
 • Буквата g е намерена 1 път. Думи с 1 буква r
 • Буквата s се появява 1 път. Думи с 1 буква h
 • Писмото се появява 1 път. Думи с 1 буква и
 • Буквата m се появява 1 път. Думи с 1 буква m
 • Буквата n се намира 2 пъти. Думи с 2 букви п
 • Писмото е намерено 1 път. Думи с 1 буква o
 • Буквата T се намира 1 път. Думи с 1 T

Значението на думата антагонизъм. Какво е антагонизъм?

АНТАГОНИЗЪМ (от гръцкия.antagonisma - спорът, борбата) - една от формите на противоречия, характеризиращи се с остра непримирима борба на воюващите сили, тенденции. Терминът "антагонизъм" в смисъла на борбата на противоположни сили е използван в религиозните системи...

Речник на биосоциологията. - 2008 г.

АНТАГОНИЗЪМ (от гръцки. - Спор, борба), една от формите на противоречия, характеризираща се с остра непримирима борба на воюващите сили, тенденции. Терминът "А." в смисъла на борбата на противоположни сили е използван в религиите. системи (борбата между доброто и злото)...

АНТАГОНИЗЪМ е една от формите на противоречия, характеризиращи се с остра непримирима борба на воюващите сили, тенденции. Терминът "А." в смисъла на борбата на противоположни сили е използван в религиите. системи (борбата между доброто и злото), във философията. учението на Кант...

Съветски философски речник. - 1974

АНТАГОНИЗЪМ е неразрешим противоречие при тези условия. Има социални и индивидуални антагонизми. Социални антагонизми: класова борба, социални революции, конфронтация на труда и капитал.

Консолидиран речник на политическите науки. - 2005

АНТАГОНИЗЪМ е неразрешим противоречие при тези условия. Има социални и индивидуални антагонизми. Социалните антагонизми заемат значително място в марксистката социална философия (исторически материализъм)...

Антагонизъм I Антагонизъм (гръцка борба antagōnisma, съперничество) на вещества - вид взаимодействие на вещества (аминокиселини, витамини, лекарствени вещества) в тялото, характеризиращо се с това, че един от тях отслабва действието на другия.

Антагонизмът (гръцки, т.е. противодействие) - означава действието на тези адаптации в живия организъм, по силата на които дейността на един орган пресича дейността на друг и дори повече или по-малко го потиска.

Енциклопедичен речник на ФА Brockhaus и I.A. Ефрон. - 1890-1907

Антагонизмът на йони, способността на йони, които са в разтвор и носят едни и същи електрически заряди, взаимно потискат действието, присъщо на всеки от тях.

Антагонизъм на езиците - несъзнателно или съзнателно отхвърляне на чужд език в контакт с него (овладяване и др.). Това често има сложна основа. Темата не приема чуждото виждане за света, отразено в друг език...

Езиковият антагонизъм (антагонизъм - "конфронтация") е несъзнателно или съзнателно отхвърляне от индивид на неместен език, когато е в контакт с него.

Letyagova T.V. Хиляда щати на душата: кратък психологически речник. - 2011 г.

ANTAGONISM MICROBES - комплексна връзка на микроорганизмите в природата, която се състои в това, че при съвместното развитие на една популация бактериите от един тип инхибират развитието на други, а понякога напълно ги унищожават.

АНТАГОНИЗ, ЛЕКАРСТВО Като цяло, състояние, постигнато в резултат на взаимодействието на две лекарства, чийто комбиниран ефект е по-малък от ефекта на някое от тях.

Психологически речник на Оксфорд. - 2002

Антагонизъм в света на микробите

Антагонизъм в света на микробите Откриването на антибиотици се свързва с феномена на антагонизма в света на микробите. Антагонизмът е широко разпространен в естествени микробни общности, състоящи се от бактерии, гъби, актиномицети, дрожди, водорасли...

Класовият антагонизъм - в марксизма - е непримиримо противоречие на основните интереси на социалните класове, което се проявява в класовата борба и води до социална революция.

ANTAGONISM CLASS - английски антагонизъм, клас; това. Klassenantagonismus. Ni. Непримиримото противоречие на основните интереси на соц. класове, разрез, който се проявява в класовата борба и води до соц. революция.

Голям социологически речник

Правописен речник. - 2004 г.

Примери за използване на думата антагонизъм

Те прекарват десет месеца заедно, и ако има противопоставяне между момчетата, това не е екип.

Обяснете такъв антагонизъм: служителите ви отиват на организирана среща, за да се съберат за Владимир Путин, а Алексей Навален говори с вашите мениджъри.

Честно казано, проявлението на хомосексуалността предизвиква антагонизъм на моето биологично ниво.

Какво е антагонизъм

Антагонизмът се превежда от древногръцкия като "борба". Този термин означава конфронтация, сблъсък на тенденциите. В социално-политическия контекст тя се използва за описване на отношенията между класовете, социалните групи с диаметрално противоположни цели и стремежи. Антагонистите в древния свят са били роби и роби, а с развитието на индустрията до края на 19-ти век капиталистите (които притежаваха средствата за производство) и пролетариите (принудени да приемат всякакви условия на труд в името на оцеляването) се изправят лице в лице. Днес десни и леви партии, националисти и привърженици на мултикултурализма се изправят един срещу друг на политическата сцена. Наличието на антагонизъм в обществото е естествено, тъй като нито една сила и нито едно социално устройство не могат да задоволят интересите на всички.

Откриването на класовия антагонизъм се смята за собственост на марксизма, но идеята за борбата на определени групи съществувала много преди теоретика на социално-икономическите формации. По-специално френските историци (Guizot, Thierry, Minier) разглеждат антагонизма на висшите класове (аристокрацията) и средната класа като двигател на историята. Маркс обаче разкри икономическата основа на този процес, свързвайки историческото формиране на класовете с растежа на производителните сили. Неизбежността на класовата борба и установяването на пролетарската диктатура като кулминация на борбата бе пропагандирана от Ленин. Конституцията на Сталин, приета през 1936 г., заяви, че класовият антагонизъм в СССР завършва с пълна победа на трудещите се.

Борбата и опозицията са не само символи за разумен човек, но и за животинския свят. В природата на антагонизма в природата може да се разглежда връзката между хищник и плячка, паразита и приемника, конкуренцията между видовете или представителите на същия вид. На нивото на протозоа има и постоянна борба: тя може да бъде пряка (въздействието върху микроби от антимикробни вещества) или индиректно (промяна само от микроби в процеса на жизнената дейност на околната среда в посока, неблагоприятна за други видове). Изследването на антагонизма в микробната среда на човечеството се дължи на появата на антибиотици. В средата на 20-ти век микробиолозите откриха съществуването на микроби, които имат пагубен ефект върху патогените. В резултат на това учените започнаха да разработват методи за отглеждане на култури за ефективно борба с болестите.

антагонизъм

Намерени са 7 определения на термина ANTAGONISM

антагонизъм

антагонизъм

в. антагонизъм спор, борба) е несъвместимо противоречие.

антагонизъм

от гръцки спор за антагонизма, борба)

противоречие, характеризиращо се с остра борба на враждебни сили, тенденции; противоречие.

антагонизъм

форма на социални противоречия, отличаващи се от несъвместимостта на противоположни интереси на страните в конфликта; Антагонизмът обикновено се разрешава чрез пълното унищожаване на една от страните.

антагонизъм

непримирими противоречия, които не могат да бъдат разрешени чрез споразумение. Класовият антагонизъм между пролетариата и буржоазията може да бъде решен само с премахването на управлението на буржоазията, с елиминирането на експлоататорите като класа и установяването на социалистическите отношения в обществото.

антагонизъм

от гръцки антагонизъм - борба - форма на социални противоречия, отличаващи се с непреклонността на противоположните интереси на силите и тенденциите, участващи в А. А. се противопоставя на антагонизма - форма на противоречие, в която противоположните страни са в състояние да постигнат компромис на интересите и да разрешат самото противоречие. А. е в основата на един от видовете политически и други конфликти - антагонистични, непримирими, за разлика от агонистични, съгласувани.

антагонизъм

неподатлив в тези условия, противоречието. Има социални и индивидуални антагонизми. Социални антагонизми: класова борба, социални революции, конфронтация на труда и капитал. Процесите на глобализация не позволяват социалните антагонизми, напротив, да ги възпроизвеждат в световната система. Отделните антагонизми се разкриват в интернационализацията на организираната престъпност, корупцията, екстремизма и др. В крайна сметка, индивидуалните антагонизми се дължат и на социалните причини: отчуждението на човек от собствеността, властта и културата. В приложната социология терминът "антагонизъм" носи утилитарно натоварване, което означава враждебността, проявена от респондента към интервюиращия, или отхвърлянето на темата на изследването. Антагонизмът, показан от участник в социологическо изследване, може да девалвира неговите резултати [Sociological Encyclopedia / Rook. D.Sc.. G. Yu. Semigin. - М.: Мисъл, 2003. - с. 50].

Намерени са схеми, свързани с ANTAGONISM - 0

Намерени научни статии по темата АНТАГОНИЗМ - 0

Книги, намерени на темата АНТАГОНИЗЪМ - 0

Намерени са презентации за АНТАГОНИЗМ - 0

Намерени резюмета на тема ANTAGONISM - 0

Научете разходите за писане

Търсите ли хартия, курсова работа, изследователска работа, тестова хартия, практически доклад или чертеж?
Разберете цената!

Какво е

Отговори на популярни въпроси - какво означава това.

Какво е антагонист

Антагонистът е герой в произведението на изкуството, който се противопоставя на главния герой и по някакъв начин представлява отрицателна страна.

С прости думи, това е вид антихеро или злодей, който трябва да бъде победен от главния герой.

Често на раменете на лош човек попада най-трудната задача в произведението на изкуството, а именно да се създаде ситуация, в която личността на позитивен герой може да се прояви. Като правило, злодейът трябва да създаде световна заплаха или да носи тежестта на коварен и гениален убиец маниак.

Антагонистът е най-важната част от работата.

Много често има случаи, когато антагонистът е много повече като обществото, отколкото като позитивен. Като пример, можете да вземете Ханибал Лектор от филма "Мълчанието на агнетата". Блестящият образ, изобретен от Томас Харис, както и великолепната актьорска игра на Антъни Хопкинс, накараха публиката да се влюби в този брилянтен и харизматичен злодей.

Най-вероятно, ако мислите за това, всеки ще намери любимия си антагонист в задните улици на паметта си. Дарт Вейдър, Джокер, Фреди Крюгер и Джон Крамър - всички тези великолепни герои присъщо държаха сюжета на раменете си.

От това можем да направим логичен извод: без добър злодей е невъзможно да се създаде добър герой.

Ние изучаваме значението на думите: кой е този - антагонист

В литературата противопоставянето на положителни и отрицателни символи възниква на фона на развиващ се конфликт. Като правило, някои препятствия по пътя на главния герой се създават от неговия антагонист.

С помощта на такъв герой героят (главният герой) става по-целенасочен, подобрява някои качества на характера си. Кой е антагонистът в делата и какво е значението на думата. Това е литературна дефиниция, която най-често се среща в произведения на изкуството.

Този термин се нарича литературен герой, по всякакъв начин се противопоставя на главния герой, не му позволява да постигне желаната цел.

Герои в литературните произведения

Между другото, антагонистът антоним не може да бъде взет. При писането на сценария авторите избират основната фигура на героя, около която се развива веригата от събития. В повечето книги има примери, когато действията на няколко знака са насочени срещу антагониста.

По време на събитията антагонистите по някакъв начин се опитват да унищожат плана или да предотвратят изпълнението на задачата. Не всички ученици и дори възрастни са способни да разберат разликата между главния герой и антагониста.

Това е интересно! Такива герои могат да бъдат открити в художествени произведения, както и в телевизионни предавания, различни истории и комикси, филми и видеоигри. Изучавайки такива примери, има възможност да се видят всички основни различия.

Задачи на антагонистичната фигура

Основната цел на антагонистичния характер е да се противопостави на главния герой, основан на лични мотиви. Той се опитва по всякакъв начин да унищожи всички планове на главния герой. Това е един вид литературен злодей.

Антагонистите в киното и литературата могат да бъдат групи от хора, компании, компании и организации, сили на природата и дори животни. При такава конфронтация, задачата на главния герой е да се справи със собствените си недостатъци и да победи личния конфликт.

Това е интересно! Жанр фикция - какво е това

За правилното определение на антагониста в литературата, трябва да идентифицирате героя, който отива до целта си в историята. Характерът, който по всякакъв начин ще се намеси в него, ще бъде антагонистът.

Както злодеите, така и добрите герои имат подобни характеристики:

 • те са движени от задължение или цел, силно желание да не попаднат в определена ситуация;
 • отдаденост на съюзници, приятели, членове на семейството, собствен бизнес;
 • притежаваща тайна и важна информация;
 • лош нрав и поведенчески недостатъци;
 • лекота на адаптиране към различни промени и пречки;
 • наличието на не-естествена сила и отвъд разума;
 • способността да накара читателя да съжалява, да се доверява или тревожи за техните действия.

Това е интересно! Как да определим и какво е понятието за жанр в литературата

Разнообразие от жанрове

Антагонистите могат да участват в мулти-жанрова литература. Описание на героите във всеки вид произведения, публикувани в Уикипедия. Те изпълняват различни мисии, постигат поставените от автора цели.

Това е интересно! Ярки примери за класически антагонизъм имат трагедиите на древна Гърция. На главния герой е дал положителна роля. Противоположният характер има най-негативната роля.

Има литературни произведения, в които негативните качества на героя са донякъде изгладени. Например, романът "Ромео и Жулиета". Тук негативната роля се възлага на родителите и членовете на техните семейства.

Те са лоши, защото са упорити в заблудите си, довели до трагедията. Негативните герои не са непременно злодеи, такива могат да бъдат глупаци и егоисти, от упоритостта на които страдат главните герои.

В някои сцени, главният герой може да бъде по-пасивен от вторичните изображения. Например, Макбет. Макдуф, позитивен човек, се бори с главния герой. Понякога антагонистът и главният герой са еднакви. Добър пример за това са Хектор и Ахил от Илиада на Омир.

Внимание! Антагонистите в различни жанрове имат уникални характеристики. В комедията и двамата герои попадат в различни смешни ситуации, в които се развива историята им.

В ужаса или трилъра антагонистите играят най-ярката роля, свързана с голямо разнообразие от натуралистични сцени. Такива герои са замесени в убийство, насилие, безмилостно правят удар на мълния на противника.

В уестърните главният герой и антагонистът се доближават до известна степен. Те имат подобни черти, почти едно и също мислене. В литературата и киното, романтичните романи, ролята на антагонистите обикновено се възлага на жени, които са много години по-възрастни от главните герои. В историята те са провокатори на конфликтни ситуации. Тяхната цел е да подтикнат главния герой да наруши забраните.

Това е интересно! Какво е кулминацията

Полезно видео

Нека да обобщим

Антагонистите са негативни герои, чиято задача е да унищожат добрите намерения на съперниците си. Целта на негативния характер е да унищожи всички планове на главния герой с всички възможни и невъзможни методи, да го провокира в конфликт и лоши дела. Не бъркайте антагониста с антигероя. Основната им разлика е, че антагонистичните герои са надарени с изключително негативни качества.

В Допълнение, За Депресия

Пристъпи На Паника